Laatst bijgewerkt: 24-05-2018

 

PRIVACY EN VEILIGHEID

Motes & Ideias, Lda, verantwoordelijk voor de KURIAKOS EDITORA-website, neemt de privacy en bescherming van gegevens die door haar gebruikers worden geregistreerd serieus.

De website, of ook gewoon de site genoemd, verzekert de privacy en veiligheid van de gebruikers van de gegevens die worden verstrekt voor de verschillende aangeboden diensten, waarbij alleen de noodzakelijke gegevens worden opgevraagd en verzameld voor de levering van de dienst in overeenstemming met de expliciete instructies op de website, en de opties van de gebruiker. De betrokkene heeft desgevraagd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de verstrekte gegevens.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENSVERZAMELING

Over het algemeen kan de KURIAKOS EDITORA-website worden bezocht zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Er zijn echter delen van de site waar we gebruikers vragen om hun persoonlijke gegevens te verstrekken om te profiteren van de diensten die daar beschikbaar zijn of om gedetailleerde informatie over bepaalde kwesties te verkrijgen.

In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen om zich te registreren op de website en persoonlijke gegevens te verstrekken, door een online registratieformulier in te vullen dat zal plaatsvinden in overeenstemming met de strengste veiligheidsregels.

Voor de doeleinden van wat is voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden gebruikers van deze website geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens die ze verstrekken door het gebruik ervan, zowel bij het invullen van een formulier als via e-mail of per alle andere middelen zullen worden behandeld in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid.

Het is ons doel om de kwaliteit en integriteit van de informatie die door de gebruikers van onze website wordt verstrekt, te garanderen door de nodige maatregelen te nemen, zowel op technologisch als op organisatorisch vlak, om de informatie veilig, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

De persoonlijke informatie die op de website wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt door de KURIAKOS EDITORA-website en voor de daarin aangegeven doeleinden.

 

GEBRUIKERSREGISTRATIE – MIJN ACCOUNT

De gebruiker kan zich registreren in een gebied dat voor dit doel is gereserveerd (Inloggen / Registreren – Mijn account).

Deze registratie vereist de introductie van een wachtwoord en een e-mailadres, wat de toegang van de gebruiker tot zijn account garandeert, waar hij de geschiedenis van aankopen op de website kan raadplegen.

 

Wachtwoord

Het gereserveerde gebied – “Mijn account”, is beveiligd met een wachtwoord (password), dat door de gebruiker wordt aangegeven op het moment van registratie. In het geval dat de gebruiker het wachtwoord vergeet, kan hij / zij het wachtwoord ophalen dat is aangegeven in de ruimte die is gereserveerd voor het doel dat “zijn wachtwoord is kwijtgeraakt”, en die informatie zal worden verzonden naar het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij de tijdstip van inschrijving.

Om veiligheidsredenen moet het wachtwoord langer zijn dan zes tekens.

Aanbeveling: een goed zoekwoord moet letters, cijfers en speciale tekens bevatten en mag geen algemeen of gemakkelijk te herkennen woord zijn.

Het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar, het gebruik ervan door de gebruiker is op zijn / haar eigen verantwoordelijkheid.

 

ANDERE DIENSTEN

Andere diensten die later kunnen verschijnen en die de introductie van persoonlijke gegevens en / of de respectievelijke entiteiten vereisen, vallen onder het privacy- en veiligheidsbeleid van de KURIAKOS EDITORA-website waarnaar in dit document wordt verwezen.

 

ONLINE AANKOOP

Prijs

De prijzen van producten die op de website worden verkocht, zijn aangegeven in euro’s en elke bestelling, ongeacht hun herkomst, moet in euro worden betaald.

De prijs moet worden betaald volgens de betalingsprocedure die is geselecteerd in het aanvraagproces. De gebruiker verbindt zich ertoe de volledige prijs te betalen die overeenkomt met het gevraagde product.

De website van KURIAKOS EDITORA behoudt zich het recht voor om de prijs van producten op elk moment te wijzigen en de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

 

Betaalmethoden

 1. Door gebruik te maken van de “Beveiligde betaling” -dienst van Easypay

Betaling voor producten vindt online plaats met een creditcard, Boleto Bancário (Bankstrookje) of PayPal-service.

In het geval dat een creditcard wordt gebruikt, worden de kaartgegevens van de gebruiker in de laatste fase van het aankoopproces ingevoerd, binnen een beveiligde ruimte, onder de verantwoordelijkheid van de entiteit die die dienst levert, gezien de onbereikbaarheid, onschendbaarheid en niet-toegankelijkheid. bekijken door onbevoegde derden.

 1. Een cadeaubon gebruiken

De producten worden online betaald met de code in de cadeaubon van de gebruiker.

Andere betaalmiddelen zullen alleen worden gebruikt, met toepassing van de bepalingen van het vorige punt, als de Aanbiedingsbon niet de volledige aankoopprijs dekt.

 1. Verzending en factuur

Na de aankoop wordt de respectieve aankoopfactuur verzonden naar het e-mailadres in het persoonlijke gedeelte van de gebruiker.

De indicatie van het NIF van de gebruiker is optioneel en deze informatie kan door de gebruiker tijdens het aankoopproces worden toegevoegd.

 

BETALINGSZEKERHEID

De website van KURIAKOS EDITORA neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de informatie die van zijn gebruikers wordt verzameld, te beschermen.

De bankgegevens die worden gebruikt om betalingen te doen, worden nooit op de website opgeslagen, maar worden alleen gebruikt bij het verwerken van elke transactie, die wordt gedaan met behulp van de juiste technologieën om totale veiligheid te garanderen en die wordt verstrekt door derden die voor dit doel zijn ingehuurd en geaccrediteerd.

Op deze manier worden de gegevens van de gebruiker niet blootgesteld aan inbraakpogingen gericht op het verzamelen van vertrouwelijke gegevens die zijn opgeslagen in de KURIAKOS EDITORA-database.

DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De verstrekte gegevens worden verwerkt door de KURIAKOS EDITORA-website voor de volgende doeleinden:

 1. Het verzenden van promotionele communicatie over KURIAKOS EDITORA-initiatieven, ook via elektronische middelen.

 2. Uitvoering van statistische onderzoeken. Meer specifiek kunnen uw gegevens en, waar van toepassing, meningen, suggesties, enz. Worden gebruikt om onze voorziening te vergroten of te verbeteren, aan te passen aan uw voorkeuren en / of behoeften, op basis van de studie en segmentering van de persoonlijke informatie die u verstrekt als gevolg van uw toegang tot de Site, waarbij ook cookies voor dit doel worden gebruikt.

 3. De gegevens worden behandeld op basis van de toestemming van de persoon die ze verstrekt. U kunt een dergelijke toestemming op elk moment intrekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen.

 4. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om te reageren op uw verzoek, consultatie, aanmelding en om u als definitief gesloten te beschouwen. Vervolgens worden ze bewaard in de vorm van een communicatiegeschiedenis, tenzij de gebruiker om verwijdering verzoekt.

 5. Uw gegevens worden in ieder geval maximaal één jaar vanaf de datum van verstrekking bewaard.

 6. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de behandeling en opname van gegevens die zijn verzameld tijdens het navigeren op de site, of die zijn verstrekt door een formulier in te vullen.

 7. Tijdens het gegevensverzamelingsproces en op elke plaats op de site waar om dergelijke gegevens wordt gevraagd, wordt de gebruiker geïnformeerd, hetzij door middel van een hyperlink, hetzij door de juiste vermeldingen in het formulier zelf op te nemen, over het verplichte karakter of niet van gegevensverzameling.

 8. Indien aan ons gegevens van derden zijn verstrekt, is het de verantwoordelijkheid van degene die dat doet om hen op de hoogte te stellen van alles wat in dit artikel is vastgelegd en hiervoor vooraf hun toestemming te hebben verkregen.

 9. Evenzo informeert KURIAKOS EDITORA dat, via zijn sociale netwerken, evenementen, shows, projecten, campagnes of enig ander type informatie over de initiatieven die het ontwikkelt, zal worden gepubliceerd, waarbij wordt aangenomen dat de gebruiker de ontvanger van dergelijke informatie is door het enkele feit die een “vriend” of volger “zijn van KURIAKOS EDITORA op sociale netwerken. Als de gebruiker deze informatie niet wil ontvangen in zijn sociale mediaprofielen, moet hij stoppen met het volgen van KURIAKOS EDITORA daarin.

GEBRUIKERSRECHTEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

KURIAKOS EDITORA garandeert gebruikers te allen tijde de uitoefening van hun rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens, onder de voorwaarden uiteengezet in de AVG. Gebruikers van de website kunnen dergelijke rechten uitoefenen door een uitdrukkelijk verzoek te sturen naar een van de volgende adressen;

 • E-mail: apoio@kuriakos-editora.com
 • Adress: Avenida D. João II, Edifício Mar Vermelho, n.º 50, 4.º andar, Parque das Nações, 1990-095 Lisboa, Portugal

KURIAKOS EDITORA verbindt zich ertoe de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de doeleinden vermeld in dit Gegevensbeschermingsbeleid, met respect voor de vertrouwelijkheid ervan, alsook om haar verplichting na te komen om ze te bewaren en alle maatregelen te nemen om wijziging, verlies, ongeoorloofde behandeling of toegang te vermijden.

Add to cart