Aktualizované: 24/05/2018

SÚKROMIE A BEZPEČNOSŤ

Motes & Ideias, Lda, zodpovedné za webstránku VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA), prikladá vážnosť súkromiu a ochrane údajov poskytnutých svojimi používateľmi.

Webstránka alebo tiež skrátene stránka, garantuje svojim používateľom súkromie a bezpečnosť čo sa týka údajov poskytnutých pre rôzne poskytované služby, pričom sú požadované a zbierané len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie služby v súlade s explicitnými informáciami na stránke a voľbou používateľa. V prípade, že o to požiada, má vlastník údajov právo na prístup k poskytnutým údajom, ich úpravu alebo vymazanie.

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecne stránku VYDAVATEĽSTVO KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA) môžete navštíviť bez toho, aby bolo nevyhnutné zadávať akékoľvek osobné informácie. Avšak existujú sekcie stránky kde požadujeme, aby užívatelia poskytli svoje osobné údaje, aby tak mohli využívať tam dostupné služby alebo získali detailné informácie v určitých otázkach.

V takomto prípade si používateľ môže zvoliť registráciu na stránke a poskytnúť osobné údaje tak, že vyplní registračný formulár  on-line, čo prebehne v súlade s najprísnejšími pravidlami bezpečnosti.

Pre naplnenie ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), informujeme používateľov tejto webstránky, že s údajmi osobného charakteru, ktoré poskytujú pri jej užívaní, či už pri vyplnení akéhokoľvek formuláru, prostredníctvom emailu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, bude zaobchádzané  v súlade s aktuálnou politikou na ochranu údajov.

Naším cieľom je garantovať kvalitu a integritu informácií poskytnutých používateľmi našej webstránky, preto sme implementovali nevyhnutné opatrenia či už na úrovni technologickej ako aj organizačnej, aby sme tak informácie uchovávali bezpečné, presné, aktualizované a kompletné.

Osobné informácie získané na stránke sú používané výlučne stránkou VYDAVATEĽSTVO  KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA) a na účely, ktoré sú na nej uvedené.

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽOV – MÔJ ÚČET

Používateľ sa môže registrovať v sekcii na to vyhradenej (Prihlásiť sa/Registrovať sa – Môj účet).

Táto registrácia vyžaduje zadanie hesla a adresy emailovej pošty, čo používateľovi zabezpečuje prístup do svojho účtu, kde má prehľad o histórii uskutočnených nákupov na stránke.

HESLO

Vyhradený priestor – Môj účet” je chránený heslom (Password), ktoré je používateľom zadané pri registrácii. V prípade, že by používateľ zabudol heslo, môže si ho obnoviť  tým, že vo vyhradenom priestore zvolí stratil som heslo”,  pričom táto informácia mu bude zaslaná na e-mail, ktorý uviedol pri registrácii.

Z dôvodu bezpečnosti musí mať heslo viac ako šesť znakov.

Odporúčanie: Silné heslo obsahuje písmená, čísla a špeciálne znaky, pričom by to nemalo byť bežné alebo ľahko zistiteľné slovo.

Heslo je osobné a neprenosné  a jeho používanie je v plnej zodpovednosti používateľa.

ĎALŠIE SLUŽBY

Ďalšie služby, ktoré môžu vyvstať neskôr a ktoré by vyžadovali zadanie osobných údajov a/alebo údajov príslušných subjektov spadajú pod politiku na ochranu súkromia a bezpečnosti stránky  VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA) stanovenou v tomto dokumente.

NÁKUP ONLINE

Cena

Ceny predávaných produktov na stránke sú uvádzané v eurách, pričom akékoľvek požiadavky, bez ohľadu na ich pôvod, budú zaplatené v eurách.

Cena musí byť zaplatená formou platby zvolenou v procese objednávky. Používateľ sa zaväzuje zaplatiť celkovú hodnotu zodpovedajúcu požadovanému produktu.

Stránka VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA)  si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny produktov, pričom používateľa bude o tom informovať.

Formy platby

 1. Prostredníctvom použitia služby „Zabezpečená platba” poskytovanej Easypay

Platba za produkty je uskutočnená online prostredníctvom použitia kreditnej karty, Boleto Bancário” alebo služby PayPal.

V prípade použitia kreditnej karty, údaje karty používateľa budú zadané v poslednej fáze procesu nákupu v zabezpečenom priestore, ktorý je v zodpovednosti poskytovateľa tejto služby, pričom k týmto údajom nemajú prístup, nemôžu ich získať ani vidieť neautorizované tretie strany. 

 1. Prostredníctvom použitia kupónu-daru

Platba za produkty je uskutočnená online prostredníctvom použitia kódu nachádzajúceho sa na kupóne-dare používateľa.

Iné formy platby uvedené v predchádzajúcom bode budú použité len ak kupón-dar nepokrýva celú cenu nákupu. 

 1. Zaslanie a faktúra

Po uskutočnení nákupu bude zaslaný na e-mail uvedený v osobnom priestore používateľa  príslušná faktúra za nákup.

Poskytnutie DIČ je dobrovoľné, pričom táto informácia môže byť doplnená používateľom v procese nákupu.

ZABEZPEČENIE PLATIEB

Stránka VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA) uskutočňuje všetky opatrenia nevyhnutné pre zaistenie ochrany informácií poskytnutých svojimi užívateľmi.

Bankové údaje použité na uskutočnenie platieb stránka nikdy neukladá, pričom tieto sú použité len v momente spracovania každej transakcie, ktoré sa uskutočňuje za použitia príslušných technológií, aby bola zaistená úplná bezpečnosť, pričom tieto sú poskytované tretími zmluvnými stranami oprávnenými na tento účel.

Týmto spôsobom údaje používateľa nie sú vystavené akýmkoľvek pokusom o vniknutie, ktorých cieľom by bolo získanie dôverných údajov uložených v databáze VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA).

ÚČEL ZÍSKANÝCH ÚDAJOV

Poskytnuté údaje budú spracované stránkou VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA) pre nasledovné účely:

 1. Zasielanie reklamnej komunikácie o aktivitách VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS (KURIAKOS EDITORA), vrátane zasielania prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 2. Vykonávanie štatistických prieskumov. Presnejšie, vaše údaje, prípadne názory, návrhy atď., môžu byť použité na zvýšenie alebo zlepšenie poskytovania našich služieb ich prispôsobením na vaše preferencie a /alebo potreby na podklade  prieskumu alebo segmentácie osobných informácií, ktoré poskytnete v dôsledku svojho prihlásenia sa na stránku, pričom za tento účelom požívame aj cookies.
 3. Údaje sú spracovávané na právnom základe súhlasu osoby, ktorá ich poskytuje. Kedykoľvek môžete tento súhlas zrušiť, čo však nemá vplyv na oprávnenosť spracovávania, ktoré bolo uskutočnené do tej doby.
 4. Údaje sú uschované po dobu nevyhnutnú na to, aby sa vyhovelo vašej požiadavke, prosbe, konzultácii, registrácii a aby sa tieto považovali za definitívne ukončené. Následne budú uschované formou histórie komunikácie, okrem prípadu ak by používateľ požiadal o ich vymazanie.
 5. V každom prípade vaše údaje budú uschované počas doby maximálne jedného roka počnúc od dátumu, kedy boli poskytnuté.
 6. Používateľ vyslovene súhlasí so spracovaním a zahrnutím získaných údajov počas prehliadania stránky alebo poskytnutých pri vyplnení akéhokoľvek formulára.
 7. Počas procesu zadávania údajov v každom priestore stránky, kde bude takéto informácie poskytovať, bude používateľ informovaný o povinnom alebo nepovinnom charaktere zadávaných údajov či už prostredníctvom hypertextového prepojenia alebo prostredníctvom uvedenia príslušných informácií  v samotnom formulári.
 8. Ak nám boli poskytnuté údaje o tretích stranách, je v zodpovednosti toho, kto ich poskytol,  informovať ich o všetkom, čo je uvedené v tomto ustanovení a vopred získať na to ich súhlas.
 9. VYDAVATEĽSTVO KURIAKOS ( KURIAKOS EDITORA) tiež  informuje, že prostredníctvom svojich sociálnych sietí budú publikované  podujatia, predstavenia, projekty, kampane alebo akýkoľvek iný druh informácie o aktivitách, ktoré vyvíja, pričom používateľ akceptuje, že bude dostávať tieto informácie len na základe skutočnosti, že je priateľ” alebo „sledovateľ ” VYDAVATEĽSTVA KURIAKOS ( KURIAKOS EDITORA)  na sociálnych sieťach. Ak si používateľ neželá dostávať tieto informácie na svojom profile na sociálnych sieťach, je potrebné prestať sledovať VYDAVATEĽSTVO KURIAKOS ( KURIAKOS EDITORA) na zmienených sieťach.

PRÁVA POUŽÍVATEĽA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYDAVATEĽSTVO KURIAKOS ( KURIAKOS EDITORA) používateľom v každom momente garantuje uplatňovanie ich práv na prístup, zmenu, zmazanie, nesúhlas, obmedzenie a prenos poskytnutých údajov podľa podmienok stanovených v GDPR. Používatelia webstránky  môžu tieto práva uplatňovať zaslaním výslovnej žiadosti  na hociktorú z nasledovných adries:

 • E-mail: apoio@kuriakos-editora.com
 • Poštová adresa: Avenida D. João II, Edifício Mar Vermelho, n.º 50, 4.º andar, Parque das Nações, 1990-095 Lisabon, Portugalsko.

VYDAVATEĽSTVO KURIAKOS ( KURIAKOS EDITORA) sa zaväzuje používať poskytnuté osobné údaje v súlade s účelmi  uvedenými v tejto politike ochrany údajov, rešpektujúc ich dôvernosť a plniť svoju povinnosť ich chrániť a prijať všetky opatrenia na predchádzanie ich pozmenenia, straty, neautorizovaného spracovania alebo prístupu k nim.

Add to cart