Posledná aktualizácia: 08/01/2018

PREAMBULA
1. Tieto všeobecné podmienky predaja sú dohodnuté medzi MOTES & IDEIAS, LDA, so sídlom v Avenida D. João II, Edifício Mar Vermelho, n.º 50, 4.º, Parque das Nações 1990-095 Lisabon, s daňovým identifikačným číslom 513 708 600 a kontaktom +351 936544220, ďalej uvádzanej len ako “SPOLOČNOSŤ” a osobami, ktoré chcú nakupovať prostredníctvom webovej stránky www.kuriakos-editora.com, ďalej označované ako “používateľ”.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej stránky www.kuriakos-editora.com budú regulované výlučne touto zmluvou, s výnimkou akýchkoľvek podmienok, ktoré boli už vopred k dispozícii na webovej stránke .

ČLÁNOK 1 – PREDMET
1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je poskytnúť a definovať všetky potrebné informácie pre používateľa o spôsoboch predaja, platby a dostupnosti nákupov uskutočnených na webovej stránke www.kuriakos-editora.com.
2. Tieto podmienky regulujú všetky kroky potrebné na uskutočnenie nákupu a zaručujú ďalšie sledovanie nákupu medzi zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 2 – NÁKUP
1. Používateľ zrealizuje svoj nákup na webovej stránke www.kuriakos-editora.com a do nákupného košíka pridá produkt(y), ktorý plánuje zakúpiť:
2. Za týmto účelom používateľ musí :
a) Zaregistrovať sa na webovej stránke www.kuriakos-editora.com uvedením požadovaných informácií.
b) Prihlásiť sa (poskytnutím kombinácie e-mailu a hesla zvoleného používateľom pri registrácii).
c) Vyplniť informácie a vybrať možnosti, ktoré sú mu k dispozícii počas procesu dokončenia  platby (fakturačná adresa, spôsob platby, ako aj DIČ a meno, ktoré chce uviesť na faktúre pre daňové účely).
3. Konečné potvrdenie nákupu používateľom sa rovná úplnému a kompletnému prijatiu cien a popisu produktov dostupných na predaj, ako aj týchto všeobecných obchodných podmienok predaja, ktoré sa ako jediné vzťahujú na takto uzatvorenú zmluvu.
4. Pokiaľ produkt nebude k dispozícii, SPOLOČNOSŤ sa zaväzuje informovať používateľa čo najskôr.
5. Údaje obsiahnuté vo faktúre sú výhradnou zodpovednosťou používateľa. Raz vystavenú faktúru nie je možné znova vystaviť so zmenami.

ČLÁNOK 3 – PLATBA
1. Na webovej stránke www.kuriakos-editora.com SPOLOČNOSŤ navrhuje používateľovi nasledovné spôsoby platby prostredníctvom služby Easypay – platobnej inštitúcie Lda:
a) Platobná karta (Visa, Mastercard);
b) Odkaz na Multibanco;
c) MB Way.
2. V prípade platby platobnou kartou bude debet na karte používateľa vykonaný ihneď po potvrdení kúpy tovaru.
3. K dispozícii je tiež možnosť nákupu prostredníctvom služby PayPal.

 

ČLÁNOK 4 – DOSTUPNOSŤ ZAKÚPENÉHO PRODUKTU
1. Po dokončení procesu nákupu webová stránka kuriakos-editora.com vygeneruje správu, ktorou informuje používateľa o potvrdení platby za produkt a sprístupní odkaz na jeho stiahnutie.
2. Rovnaké informácie sa tiež zasielajú na e-mail používateľa.
3. Zakúpený produkt je tiež k dispozícii na webovej stránke kuriakos-editora.com v účte používateľa – v sekcii Stiahnutia.

ČLÁNOK 5 – NÁHĽAD/REPRODUKCIA ZAKÚPENÉHO PRODUKTU
1. Reprodukcia digitálneho obsahu získaného na webovej stránke kuriakos-editora.com je možná iba a výhradne pomocou aplikácie “Browser Kuriakos” dostupnej na linku http://kuriakos.com/tutorialeditora/ v desktopovej a mobilnej verzii.
2. Reprodukcia, duplikácia, manipulácia a/alebo zachytenie obsahu webovej stránky kuriakos-editora.com pomocou iných nástrojov okrem aplikácie uvedenej
v predchádzajúcom odseku znamená stratu licencie na získaný digitálny produkt a následné zablokovanie prístupu k jeho obsahu.
3. Proces reaktivácie licencie bude analyzovaný od prípadu k prípadu spoločnosťou MOTES & IDEIAS, LDA prostredníctvom žiadosti zaslanej používateľom na e-mail info@moteseideias.com, pričom SPOLOČNOSŤ odpovie rovnakým komunikačným prostriedkom.

ČLÁNOK 6 – CENY
Ceny majú byť chápané v eurách vrátane zahrnutých daní a poplatkov s prihliadnutím na DPH platnej v čase platby objednávky.

ČLÁNOK 7 – STORNO A VRÁTENIE
1. Proces stornovania alebo vrátenia je riešený od prípadu k prípadu spoločnosťou MOTES & IDEIAS, LDA. Žiadosť musí byť doručená písomne na kontaktný e-mail info@moteseideias.com do 30 dní po zakúpení, pričom pokyny pre storno alebo vrátenie tovaru budú zodpovedané a definované SPOLOČNOSŤOU, a to rovnakým komunikačným prostriedkom.
2. Pokiaľ je to možné, vrátenie produktu musí byť uskutočnené rovnakým spôsobom platby, ale pokiaľ to nie je možné, používateľ musí predložiť doklad o platbe a vlastníctve účtu alebo karty, aby bolo vrátenie uskutočnené bankovým prevodom.
3. SPOLOČNOSŤ sa zaväzuje uhradiť používateľovi náhradu v maximálnej lehote 90 dní.
4. Ak je hodnota vyplývajúca z výmeny predaných produktov nižšia alebo vyššia ako ich pôvodná hodnota, podmienky vysporiadania budú určené SPOLOČNOSŤOU.

ČLÁNOK 8 – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Spracovanie vašich údajov prebieha v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Dané údaje sú predmetom počítačového spracovania, budú zahrnuté v databáze SPOLOČNOSTI a sú určené na registráciu a prezentáciu ďalších produktov a služieb, ako aj inštitučných informácií, ktoré nimi majú byť sprístupnené.
2. Ich poskytnutie je dobrovoľné a za podmienok stanovených zákonom je zaručené právo na prístup, úpravu a zrušenie akýchkoľvek údajov, ktoré sa vás priamo, osobne alebo písomne dotýkajú, a to priamo na adrese uvedenej na domovskej stránke tejto webovej stránky.

Add to cart