24/05/2018

 1. PREDMET

Tento dokument ustanovuje Všeobecné podmienky používania, ktoré upravujú používanie webovej stránky www.kuriakos-editora.com spravovanej spoločnosťou Motes & Ideias, Lda., so sídlom v Avenida D. João II, Edifício Mar Vermelho, n.º 50, 4.º, Parque das Nações 1990-095 Lisabon.

www.kuriakos-editora.com je platforma online predaja produktov dostupná všetkým osobám, ktorí sa zaregistrujú a po prihlásení sú ďalej uvádzaní len ako „používateľ”.

Nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej stránky www.kuriakos-editora.com sa budú riadiť Všeobecnými podmienkami predaja, ktoré definujú spôsob, akým používateľ postupuje pri nákupe, spôsob platby, dostupnosť produktu, cenovú politiku, storno a vrátenie.

Všeobecné podmienky predaja sú k dispozícii na nasledujúcej adrese: www.kuriakos-editora.com/pt/termos-e-condicoes-de-venda/.
Prístupom na túto stránku používateľ vyhlasuje, že si prečítal, porozumel a prijal tieto Všeobecné podmienky používania, Všeobecné podmienky predaja, ako aj Zásady ochrany osobných údajov uvedených na nasledujúcej adrese www.kuriakos-editora.com/pt/politica-de-privacidade/.

Používateľ by si mal pri každom vstupe na tento web prečítať tieto Všeobecné podmienky používania, ako aj Zásady ochrany osobných údajov, pretože v budúcnosti môže dôjsť k ich zmene.

 1. OBSAH STRÁNKY A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Pod “obsahom stránky” sa rozumie každá informácia uvedená na tejto stránke vrátane značiek, dizajnu, logotypov, textov, obrázkov, fotografií, ilustrácií, materiálov vo forme audia alebo videa, webového dizajnu a softvéru.
Práva duševného vlastníctva na všetky materiály, obsahy a softvér webovej stránky Vydavateľstva Kuriakos, ktoré nie sú dodávané externe a ako také sú náležite identifikované, sú vlastníctvom spoločnosti Motes & Ideias, Lda. a / alebo jej obchodných partnerov a sú chránené podľa všeobecných právnych predpisov a národnými a medzinárodnými právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva, autorských práv a súvisiacich práv, ako aj zákonom o počítačovej kriminalite.
Táto stránka obsahuje aj texty, ilustrácie a fotografie, ktoré nemožno kopírovať, meniť alebo distribuovať, s výnimkou výslovného súhlasu autorov.
Motes & Ideias, Lda. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za uzurpovanie a zneužitie prvkov uvedených vyššie.

Kopírovanie, pozmeňovanie, reprodukcia, zobrazovanie, šírenie, distribúcia, prenos alebo používanie obsahu tejto webovej stránky v akejkoľvek podobe alebo na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti Motes & Ideias, Lda., jej autorov alebo tretích strán s príslušnými právami, je výslovne zakázané, pričom akákoľvek zodpovednosť za zneužitie webovej stránky tretími stranami je neprípustná.

 1. BEZPEČNOSŤ

Používateľ sa zaväzuje k tomu, že nebude vykonávať žiadne operácie, ktoré by mohli narušiť fungovanie webovej stránky alebo pristupovať k zóne / účtu a jeho obsahu bez príslušného oprávnenia, testovať, vyhodnocovať alebo narúšať zraniteľnosť nainštalovaného zabezpečenia, inštalovať alebo sa pokúšať o inštaláciu vírusov alebo programov, ktoré ju poškodzujú a / alebo kontaminujú, spúšťať alebo sa pokúšať o spustenie útokov typu „odmietnutie služby” alebo odporúčať tretím stranám, aby tak urobili.

 1. VŠEOBECNÉ SPRÁVANIE POUŽÍVATEĽA

Používateľ sa za podmienok stanovených zákonom a týmito podmienkami zaväzuje k tomu, že nebude používať webovú stránku spôsobom, ktorý by mohol porušiť zákonom chránené pozície spoločnosti Motes & Ideias Lda. alebo tretích strán, a tiež k tomu, že ju bude používať zodpovedne, obozretne a opatrne a nebude narúšať alebo degradovať kontinuitu, integritu a kvalitu zdrojov a funkcií webovej stránky.

Pokiaľ to nie je povolené spoločnosťou Motes & Ideais, Lda., používateľ nesmie komerčne používať alebo využívať tieto služby v akejkoľvek forme alebo podobe, a to vrátane ich obsahu, materiálov, funkcií alebo zdrojov.
Používateľ bude zodpovedný za nedodržanie Všeobecných podmienok vytvorených pre tento web v súlade s platnými občianskymi a trestnými právnymi predpismi.

 1. OBSAH A ZODPOVEDNOSŤ

Je výlučným právom spoločnosti Motes & Ideias, Lda. spravovať dizajn, usporiadanie a úpravu všetkých informácií, obsahu a materiálov webovej stránky, ako aj ich zmazanie, pozmenenie alebo pridávanie akéhokoľvek obsahu, služieb, možností alebo funkcií alebo dokonca úpravy príslušných URL.

Spoločnosť Motes & Ideias, Lda., bez toho, aby bolo porušené dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a opravy, pozastaviť, prerušiť alebo uzavrieť webovú stránku vtedy, keď to uzná za vhodné, bez potreby predchádzajúceho upozornenia na dobu, ktorú považuje za potrebnú, a to z akýchkoľvek technických a administratívnych dôvodov, prípadov z vyššej moci alebo z iných dôvodov, pričom za ne nemôže niesť zodpovednosť.

Hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré môžu existovať, sú poskytované výhradne pre pohodlie a dostupnosť používateľa, čo neznamená prijatie príslušného obsahu, ani žiadneho združenia s ich vlastníkmi, pričom prístup k nim a ich návšteva je v plnej zodpovednosti používateľa.

 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI MOTES & IDEIAS, LDA
 2. Za najširších podmienok stanovených zákonom používateľ akceptuje, že používanie webovej stránky je na jeho vlastné riziko a nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jeho počítačovom systéme a / alebo vybavení alebo za iné škody alebo straty vrátane straty údajov v dôsledku použitia materiálov, obsahu alebo informácií získaných akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom tejto webovej stránky.
 3. Spoločnosť Motes & Ideias, Lda. nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za spôsob, akým môžu tretie strany používať akýkoľvek obsah, nech už je akýkoľvek, a ktorý používateľ sprístupnil alebo ho poskytol k dispozícii prostredníctvom webovej stránky.
 • Spoločnosť Motes & Ideias, Lda. vyvinie maximálne úsilie na udržanie dobrého fungovania webovej stránky a služieb. Nezaručuje však, že:
  • a) prístup do ktorejkoľvek časti webovej stránky bude k dispozícii nepretržite a bude zabezpečený, bez chýb alebo že bude fungovať nepretržite;
  • b) Akýkoľvek materiál alebo iný typ obsahu sprístupneného tretími stranami prostredníctvom webových stránok a / alebo služieb je bezpečný alebo legálny.
 1. Spoločnosť Motes & Ideias, Lda nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť, a to menovite:
  • a) Nemožnosť používania webovej stránky vrátane narušení, opomenutia, prerušenia, vírusov, chýb, ako aj porúch a / alebo problémov s fungovaním elektronického, počítačového alebo telekomunikačného systému;
  • b) Oneskorenia alebo blokovania v používaní spôsobené nedostatkami alebo preťažením internetu alebo iných elektronických systémov, a to menovite zlyhanie prístupu k akejkoľvek časti webových stránok a / alebo služieb;
  • c) Neoprávnené konanie tretích strán vrátane prístupu alebo úpravy osobných databáz;
  • d) Možné chyby alebo nedostatky v zabezpečení, ktoré by mohli vzniknúť pri použití zastaraného alebo nezabezpečeného prehliadača, ako aj pri aktivácii zariadení na uchovanie hesla alebo identifikačných kódov používateľa v prehľadávači, alebo pri poškodení, chybách a nepresnostiach, ktoré môžu vyplynúť z jeho nesprávnej činnosti.
 2. PRÁVO NA ZMENU ALEBO ÚPRAVY

Spoločnosť Motes & Ideias, Lda. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravy alebo zmeny týchto Všeobecných podmienok používania, ako aj Zásad ochrany osobných údajov uvedených na nasledujúcej adrese: www.kuriakos-editora.com, v nadväznosti na zmeny vyplývajúce z vývoja a technologického pokroku samotného internetu, ako aj legislatívne zmeny v tejto oblasti.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akékoľvek pochybnosti alebo objasnenia by mali byť adresované v priestore vytvorenom na tento účel: Kontakty-Vydavateľstvo Kuriakos a pracovný tím poskytne príslušnú odpoveď.

 1. SÚDNA PRÁVOMOC

Všeobecné podmienky používania, ako aj Zásady ochrany osobných údajov sa budú riadiť a interpretovať v súlade s portugalskými zákonmi.
Používateľ neodvolateľne súhlasí s právomocou portugalských súdov vyriešiť akýkoľvek problém vzniknutý a / alebo súvisiaci so Všeobecnými podmienkami používania, Zásadami ochrany osobných údajov a / alebo používaním tejto webovej stránky.

Add to cart